Gayatri Chakravorty Spivak

Gayatri Chakravorty Spivak